Sekretesspolicy och samtycke till användning av Personuppgifter och Cookies på www.graceofsweden.com

Din personliga integritet är viktig för oss på GRACEOFSWEDEN.COM. GRACEOFSWEDEN.COM besökares och kunders förtroende är GRACEOFSWEDEN.COM mest värdefulla tillgång och därför följer GRACEOFSWEDEN.COM denna Integritetspolicy som följer och är tillämplig enligt EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). I Integritetspolicyn förklaras hur GRACEOFSWEDEN.COM samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot GRACEOFSWEDEN.COM och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta GRACEOFSWEDEN.COM om du har frågor om vår integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via vår webbplats GRACEOFSWEDEN.COM

Utöver denna policy gäller även köpvillkor för inköp på GRACEOFSWEDEN.COM.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
GRACEOFSWEDEN.COM / Designcompaniet AB, org.nr 556906–9965 med adress Lillro 111, 85591 SUNDSVALL, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar GRACEOFSWEDEN.COM?
Personuppgifter som du har lämnat till GRACEOFSWEDEN.COM: Du kan komma att ge information om dig själv när du använder vår webbplats GRACEOFSWEDEN.COM vid köp eller som besökare eller när du kontaktar vår kundtjänst.

• Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
• Användarkonto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation etc.

Personuppgifter som GRACEOFSWEDEN.COM har samlat in om dig: GRACEOFSWEDEN.COM samlar in personuppgifter om dig vid köp eller som besökare på GRACEOFSWEDEN.COM eller när du kontaktar vår Kundtjänst.

• Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.;
• Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på GRACEOFSWEDEN.COM.se genom sökningar och klick;
• Information om öppnande e-post som GRACEOFSWEDEN.COM skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet från GRACEOFSWEDEN.COM;
• Din order- och köp- och klickhistorik som kund och besökare;
• Samtal, mail, Chat och meddelanden via sociala medier till GRACEOFSWEDEN.COM kundtjänst
• Information om hur du använder GRACEOFSWEDEN.COM tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
• Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
• Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;

Personuppgifter som GRACEOFSWEDEN.COM har samlat in från tredje part: I vissa fall använder GRACEOFSWEDEN.COM personuppgifter från andra källor, så som uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper GRACEOFSWEDEN.COM eller dem att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge GRACEOFSWEDEN.COM information om vad som hände efter ett klick på en annons för att GRACEOFSWEDEN.COM ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar GRACEOFSWEDEN.COM dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

• För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;
• För att administrera din beställning och kundförhållandet, till exempel för att tillhandahålla dig med information och GRACEOFSWEDEN.COM tjänster;
• För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring enligt Användarkontovillkoren för GRACEOFSWEDEN.COM;
• För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig enligt Användarkontovillkoren för GRACEOFSWEDEN.COM

För följande ändamål behandlar GRACEOFSWEDEN.COM dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

• För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt
• För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar

För följande ändamål behandlar GRACEOFSWEDEN.COM dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

• Om du inte skapat Användarkonto hos GRACEOFSWEDEN.COM, för att vi ska kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad
• För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt;
• Ge dig den kundtjänst och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;
• För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt
• För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget

GRACEOFSWEDEN.COM eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse och ge dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt kommunikation. Ytterligare ett intresse är att hålla GRACEOFSWEDEN.COM tjänster relevanta varför GRACEOFSWEDEN.COM behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för GRACEOFSWEDEN.COM.

Vidare behandlar GRACEOFSWEDEN.COM ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera Användarkontoregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identitet är enda garantin för att värdehandlingar som bonuscheckar inte hamnar i fel händer och används av rätt person.

Om du inte lämnar de personuppgifter till GRACEOFSWEDEN.COM som behövs för det har GRACEOFSWEDEN.COM inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla GRACEOFSWEDEN.COM åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
GRACEOFSWEDEN.COM kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.

Samarbetspartners som hanterar betalning.
För att hantera betalningar som görs av GRACEOFSWEDEN.COM kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

Vid avyttring. GRACEOFSWEDEN.COM kan komma att dela din information till tredje parter:

• För det fall att GRACEOFSWEDEN.COM säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan GRACEOFSWEDEN.COM komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
• Om GRACEOFSWEDEN.COM eller en väsentlig del av GRACEOFSWEDEN.COM tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om GRACEOFSWEDEN.COM kunder komma att delas.

Vad GRACEOFSWEDEN.COM inte kommer göra med dina personuppgifter:
GRACEOFSWEDEN.COM kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Var behandlar GRACEOFSWEDEN.COM dina personuppgifter?
GRACEOFSWEDEN.COM leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som GRACEOFSWEDEN.COM har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta GRACEOFSWEDEN.COM på de sätt som anges under rubriken Kontaktuppgifter.

Hur länge behandlar GRACEOFSWEDEN.COM dina personuppgifter?
GRACEOFSWEDEN.COM behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När GRACEOFSWEDEN.COM behandlar din data för andra syften än för våra åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar GRACEOFSWEDEN.COM data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fallen GRACEOFSWEDEN.COM behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

I enlighet med gällande lagstiftning har GRACEOFSWEDEN.COM rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. GRACEOFSWEDEN.COM kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer GRACEOFSWEDEN.COM att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar GRACEOFSWEDEN.COM att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta GRACEOFSWEDEN.COM Kundtjänst eller som medlem via Användarkonto på GRACEOFSWEDEN.COM.

När du har registrerat Användarkonto hos GRACEOFSWEDEN.COM Club behandlar GRACEOFSWEDEN.COM dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt Användarkonto eller annars begär att GRACEOFSWEDEN.COM ska radera vissa uppgifter.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån GRACEOFSWEDEN.COM är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar GRACEOFSWEDEN.COM dina personuppgifter?
GRACEOFSWEDEN.COM vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som GRACEOFSWEDEN.COM behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som GRACEOFSWEDEN.COM behandlar och för vilka ändamål GRACEOFSWEDEN.COM använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot GRACEOFSWEDEN.COM behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är i de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att GRACEOFSWEDEN.COM måste spara personuppgifterna. För att GRACEOFSWEDEN.COM ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste GRACEOFSWEDEN.COM visa att GRACEOFSWEDEN.COM berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till GRACEOFSWEDEN.COM i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

All kommunikation och samtliga åtgärder som GRACEOFSWEDEN.COM vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. GRACEOFSWEDEN.COM förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till GRACEOFSWEDEN.COM framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt. Om du skulle ha några klagomål avseende GRACEOFSWEDEN.COM behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

GRACEOFSWEDEN.COM användning av cookies och liknande tekniker
GRACEOFSWEDEN.COM använder cookies och liknande spårningstekniker (”cookies”) för att leverera en skräddarsydd och smidig online upplevelse och för att förbättra din upplevelse av GRACEOFSWEDEN.COM tjänster. GRACEOFSWEDEN.COM använder cookies på GRACEOFSWEDEN.COM och i tjänster. Här förklaras hur GRACEOFSWEDEN.COM använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Vad är cookies?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. GRACEOFSWEDEN.COM använder sig av olika cookies:

Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos GRACEOFSWEDEN.COM används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Hur återkallar jag mitt samtycke?
Om du efter det att du har accepterat ångrar dig, kan du återkalla ditt samtycke för att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller offentliggörande av din information, när som helst genom att klicka på denna länk: https://www.graceofsweden.com/sv/module/lgcookieslaw/disallow?token=d5e702a2a580576fef912e0c6285050b

Användning av Google Analytics
Som ett led i GRACEOFSWEDEN.COM marknadsföring analyserar GRACEOFSWEDEN.COM information kring användandet av sajten och aktivitet på sajtens sidor på sociala medier. Med hjälp av Google Analytics kommer vi till exempel analysera beteende för att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden, samt för utveckling av GRACEOFSWEDEN.COM produkter och tjänster. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av GRACEOFSWEDEN.COM tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Varför använder GRACEOFSWEDEN.COM cookies?
De cookies sajten GRACEOFSWEDEN.COM använder förbättrar normalt sett de tjänsterna sajten erbjuder dig. Några av sajtens tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. GRACEOFSWEDEN.COM använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av sajtens tjänster. GRACEOFSWEDEN.COM använder cookies för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Sajten använder även cookies som möjliggör för GRACEOFSWEDEN.COM att rikta relevant marknadsföring till dig.

Möjlighet att styra användning av cookies
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av GRACEOFSWEDEN.COM tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Category: Necessary (3)
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

COOKIE NAME

PROVIDERTYPE

EXPIRY

SessionID#27]

paypal.comHTTP

Session

Info:
First found URL: https://www.graceofsweden.com/
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)

cfduid

graceofsweden.com HTTP

1 year

Info:
First found URL: https://www.graceofsweden.com/
Cookie purpose description: Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic
Initiator: Webserver
Source: graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)

PHPSESSID

graceofsweden.com HTTP

Session

Info:
First found URL: https://www.graceofsweden.com/
Cookie purpose description: Preserves user session state a cross page requests
Initiator: Webserver
Source: graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)

Category: Statistics (5)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

COOKIE NAME

PROVIDERTYPE

EXPIRY

_ga

graceofsweden.com HTTP

2 years

Info:
First found URL: https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the web site.
Initiator: Script tag, page source line number 1043
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

_ga

paypal.com HTTP

2 years

Info:
First found URL: https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the web site.
Initiator: Script tag
Source: https://www.graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)

akavpau_ppsd

paypal.comHTTP

Session First found URL

Info:
First found URL: https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)

cookie_check

paypal.com HTTP

10 years

Info:
First found URL: https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)

PYPF

paypalobjects.com HTTP

27 days

Info:
First found URL :
https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: PayPal uses Cookies to recognise its customers and to shorten the time the user needs to log in to his PayPal account by checking his email on PayPal database.
Initiator: Image tag , page source line number 976
Source: https://www.paypalobjects.co m/webstatic/mktg/logo-center/logo_sakras_av_ paypal_se.png
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

_gat

graceofsweden.com HTTP

Session

Info:
First found URL :
https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle requestrate
Initiator: Script tag
Source:
https://www.graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

_gat

paypal.comHTTP

Session

Info:
First found URL:
https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle requestrate
Initiator: Script tag
Source:
https://www.graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

_gid

graceofsweden.com HTTP

Session

Info:
First found URL :
https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is use d to generate statistical data on how the visitor uses the web site.
Initiator: Script tag, page source line number 1043
Source:
https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

Category: Marketing (1)

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third-party advertisers.

01AI

abmr.net HTTP

1 year

Info:
First found URL:
https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Used for gathering anonymous technical information regarding the user's browser, operating system, IP address and screen resolution as well as the user's navigation on the web site.
Initiator: Script tag
Source:
https://www.graceofsweden.com
Data is sent to: Denmark (adequate)
Prior consent enabled: No

display

graceofsweden.com HTML

Persistent

Info:
First found URL:
https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source:
https://www.graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

enforce_policy

paypal.com HTTP

1 year

Info:
First found URL:
https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source:
https://www.graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)

PrestaShop-47bbab10ace0e50082d526795c532223

graceofsweden.com HTTP

19 days

Info:
First found URL:
https://www.graceofsweden.com
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: graceofsweden.com
Data is sent to: United States (adequate)
Prior consent enabled: No

Ändring av Integritetspolicyn
GRACEOFSWEDEN.COM förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på GRACEOFSWEDEN.COM. Gällande villkor finns alltid tillgängliga på GRACEOFSWEDEN.COM

Kontaktuppgifter till GRACEOFSWEDEN.COM
Har du frågor rörande GRACEOFSWEDEN.COM hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till GRACEOFSWEDEN.COM hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta GRACEOFSWEDEN.COM enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst logga in på Användarkonto på GRACEOFSWEDEN.COM och avregistrera dig från utskick eller kontakta GRACEOFSWEDEN.COM Kundtjänst. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:
Kundtjänst GRACEOFSWEDEN.COM / Designcompaniet AB
Lillro 111
855 91 Sundsvall

E-post: [email protected]
Telefon: +46(0)70 255 21 41
Webb: https://www.graceofsweden.com/sv/index.php?controller=contact

***
Integritetspolicyn fastställdes av GRACEOFSWEDEN.COM / Designcompaniet AB den 20 MAJ 2018

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Eller Reset password